Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

pexels pixabay 48148 1

Inwentaryzacja powykonawcza to proces sporządzania kompletnej i dokładnej dokumentacji po zakończeniu realizacji inwestycji budowlanej. Celem tego procesu jest sprawdzenie, czy wykonane prace są zgodne z projektem budowlanym i przepisami prawa, a także czy spełniają oczekiwania inwestora. Inwentaryzacja powykonawcza odgrywa kluczową rolę w przekazaniu obiektu użytkownikowi – bez niej nie można uzyskać pozwolenia na użytkowanie budynku.

Etap inwentaryzacji powykonawczej

Inwentaryzacja powykonawcza jest ostatnim etapem inwestycji budowlanej, przeprowadzanym po zakończeniu prac budowlanych i montażowych. W jej ramach tworzona jest szczegółowa dokumentacja, która może obejmować takie elementy, jak rysunki architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne oraz technologiczne, opisy i wyliczenia materialów, zestawienia ilościowe oraz protokoły badań i odbiorów poszczególnych elementów obiektu.

Rola geodety w procesie inwentaryzacji powykonawczej

Geodeta pełni kluczową rolę podczas przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej. Jego zadaniem jest mierzenie i sporządzanie odpowiednich rysunków oraz raportów odnoszących się do wykonanych prac budowlanych. Geodeta sprawdza, czy obiekt został wzniesiony zgodnie z projektem oraz czy nie doszło do naruszenia granic nieruchomości czy przepisów planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonane pomiary są zapisywane na rysunkach i dokumentacji inwentaryzacyjnej, która stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odbiory techniczne

Odbiory techniczne są integralną częścią inwentaryzacji powykonawczej. Ich celem jest wykazanie, że obiekt jest wykonany zgodnie z założeniami projektowymi oraz z przepisami prawa budowlanego, a jego elementy spełniają wymagania norm jakościowych. Odbiory techniczne są przeprowadzane przez specjalistów z różnych dziedzin, takich jak architektura, konstrukcje budowlane, instalacje elektryczne czy sanitarne. Po udanym odbiorze technicznym sporządzany jest protokół odbioru, który potwierdza prawidłowość wykonania prac oraz pełną zgodność z projektem.

Pozwolenie na użytkowanie

Dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza stanowi podstawę do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Pozwolenie to wydawane jest przez organ nadzoru budowlanego, który ocenia zgodność wykonanych prac z przepisami prawa budowlanego oraz z projektem. Pozwolenie na użytkowanie jest niezbędne, aby obiekt mógł być oddany do dyspozycji użytkowników i legalnie eksploatowany. Jedną z firm, która zajmuje się inwentaryzacją powykonawczą, jest Geodezja Włodzimierz Dawidziuk.