Czym jest operat wodnoprawny?

operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to dokument, który pełni istotną rolę w zakresie ochrony zasobów wodnych, zarządzania środowiskiem oraz gospodarki wodnej. W Polsce, jego opracowanie jest wymagane przez Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz inne przepisy prawne regulujące działania w obszarze gospodarki wodnej. Operat wodnoprawny ma na celu zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju, dbając jednocześnie o dobro środowiska.

Cel operatu wodnoprawnego

Głównym celem operatu wodnoprawnego jest określenie warunków korzystania z wód przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dokument ten pomaga zarówno inwestorom, jak i organom administracji publicznej ustalić zasady, na jakich opierać się będzie korzystanie z zasobów wodnych na danym terenie.

Podstawowe elementy operatu wodnoprawnego

Operat wodnoprawny może dotyczyć różnych przedsięwzięć gospodarczych, które mają wpływ na środowisko i gospodarkę wodną. W związku z tym jego zawartość bywa różna, jednak istnieje kilka podstawowych elementów, które są obowiązkowe dla każdego operatu. Są to m.in. opis działalności, która ma wpływ na wody, analiza oddziaływania na środowisko oraz określenie warunków korzystania z wód.

Opis działalności, która ma wpływ na wody

Każdy operat wodnoprawny musi zawierać opis przedsięwzięcia gospodarczego, które może wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Wymaga się przy tym szczegółowego opisu technologii oraz infrastruktury związanej z korzystaniem z wody. Należy także uwzględnić możliwość wystąpienia awarii czy katastrof naturalnych mogących wpłynąć na stan wód.

Analiza oddziaływania na środowisko

Kolejnym obowiązkowym elementem operatu wodnoprawnego jest analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zadaniem tego elementu jest ocena ewentualnych negatywnych skutków realizacji inwestycji dla wód powierzchniowych i podziemnych, jak również działania zmierzające do ich eliminacji lub ograniczenia. Analiza powinna uwzględniać zarówno oddziaływanie chwilowe (np. podczas budowy), jak i długotrwałe (podczas eksploatacji obiektu). Jedną z firm, która zajmuje się przygotowywaniem operatu wodnoprawnego, jest Eco-Doradztwo.