Jak wygląda wycinka lasów?

wycinka lasow

Las to nieodłączny element polskiego krajobrazu, pełniący liczne funkcje ekologiczne, społeczne i gospodarcze. W ostatnich latach temat wycinki drzew budzi wiele kontrowersji, zarówno w kontekście ochrony przyrody, jak i gospodarki leśnej. Warto więc przyjrzeć się bliżej procesowi wycinki lasów oraz jego wpływowi na otoczenie oraz społeczeństwo.

Regulacje prawne dotyczące wycinki drzew

W Polsce wszelkie działania związane z wycinką lasów w Toruniu regulowane są przez ustawę o ochronie przyrody oraz ustawę o lasach. Według obowiązujących przepisów, właściciel lasu może przeprowadzić wyrąb drzew za zgodą odpowiedniego organu administracji leśnej, czyli dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przypadku drzew rosnących indywidualnie, na terenie nieruchomości, które stanowią własność prywatną, właściciel może dokonać ich wycinki bez konieczności uzyskania zgody organu administracji leśnej, jeśli drzewa te nie są objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Gospodarka leśna a wycinka drzew

Gospodarka leśna to sposób prowadzenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lasach, mających na celu zrównoważone korzystanie z zasobów leśnych. Jednym z elementów gospodarki leśnej jest wycinka drzew, która może przybierać formę cięć pielęgnacyjnych, przebudowy drzewostanów lub wyrębu zupełnego. Wycinka drzew jest konieczna, aby zapewnić odpowiednią strukturę drzewostanów, usuwać drzewa uszkodzone lub obumarłe oraz promować wzrost młodych drzew. W Polsce około 80% lasów znajduje się pod zarządem Lasy Państwowe, które prowadzą gospodarkę leśną opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Wpływ wycinki lasów na środowisko

Wycinka lasów wpływa na środowisko zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Z jednej strony, odpowiednio przeprowadzana wycinka pomaga zachować różnorodność biologiczną, gdyż umożliwia wzrost nowych gatunków drzew i krzewów. Z drugiej strony, nadmierna wycinka lasów prowadzi do degradacji ekosystemów leśnych, zmniejszenia obszarów siedlisk dla wielu gatunków roślin i zwierząt oraz zakłócenia funkcji lasów jako naturalnego filtra powietrza i wody. Szczególnie kontrowersyjnym tematem jest wycinka lasów w obszarach chronionych, takich jak Puszcza Białowieska, gdzie obecnie trwa spór między polskim rządem a Komisją Europejską o prawidłowość prowadzenia wycinki drzew.