Na czym polega wyznaczanie granic działki?

działka

Etap I – Gromadzenie dokumentacji

Pierwszym etapem wyznaczania granic działki jest gromadzenie niezbędnych dokumentów. Właściciel nieruchomości powinien zgromadzić między innymi tytuł prawny własności gruntów, odpis z księgi wieczystej oraz aktualny plan sytuacyjny nieruchomości. Geodeta może również potrzebować innych dokumentów, takich jak decyzje administracyjne dotyczące podziału nieruchomości czy umowy dotyczące servitutów.

Etap II – Analiza danych geodezyjnych

Kolejnym etapem wyznaczania granic działki w Bydgoszczy jest analiza danych geodezyjnych. Geodeta musi ocenić istniejące pomiary, mapy i akta geodezyjne, które opisują przebieg granic nieruchomości. Obejmuje to również sprawdzenie, czy nie ma rozbieżności między dokumentacją prawną a faktycznym stanem na terenie działki. Wynikiem tej analizy jest dokładny obraz przebiegu granic, który będzie podstawą do ich fizycznego wyznaczenia na terenie.

Etap III – Pomiar geodezyjny

Kluczowym etapem w procesie wyznaczania granic działki jest przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych na terenie nieruchomości. Geodeta za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych, takich jak GPS czy tachimetr, dokonuje precyzyjnych pomiarów współrzędnych punktów granicznych na podstawie wcześniej opracowanego planu. Następnie wytycza przebieg granic za pomocą słupków granicznych lub innego rodzaju znaków.

Etap IV – Protokół geodezyjny

Po zakończeniu prac terenowych geodeta sporządza protokół geodezyjny zawierający wyniki jego pomiarów oraz dane dotyczące obiektów na nieruchomości. W protokole zaznaczane są również wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do pierwotnego stanu granic lub ich ewentualne odstępstwa od danych zawartych w dokumentacji prawnej. Protokół geodezyjny stanowi podstawę do sporządzenia mapy geodezyjnej oraz wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Etap V – Uzgodnienie granic z sąsiadami

Wyznaczanie granic działki często wiąże się z koniecznością uzgodnienia ich przebiegu z właścicielami sąsiednich nieruchomości. W przypadku sporów, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia co do przebiegu granic, konieczne może być wszczęcie postępowania przed sądem lub innym organem rozstrzygającym spory. Jedną z firm, która zajmuje się wyznaczaniem granic działki, jest Geo-Zet.