Jak klasyfikowane są odpady budowlane?

klasyfikacja odpadow budowlanych

Odpady budowlane określane są kodem 17. Pod względem poziomu zanieczyszczeń oraz sposobu utylizacji i recyklingu można wyróżnić trzy podstawowe kategorie odpadów budowlanych. Wytwórca, czyli najczęściej firma budowlana ma obowiązek przedstawić planowany sposób utylizacji zgromadzonego gruzu w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodny z obowiązującymi przepisami. Za niedotrzymanie porządku na terenie posesji oraz wyrzucanie odpadów budowlanych do pojemników na śmieci komunalne grozą kary finansowe.

Gruz czysty

Do pierwszej grupy odpadów budowlanych zaliczany jest gruz czysty, czyli taki, który nie jest zanieczyszczony innymi odpadami. Do tej grupy należą:

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • gruz ceglany
  • gleba, ziemia i kamienie

Gruz czysty można wywieźć z terenu posesji w kontenerach, które dostarcza SAWO Gruz z Łodzi. Firma oferuje różne objętości pojemników dostosowane do różnych grup odpadów.

Gruz zmieszany

Do tej kategorii należą zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Gruz zmieszany może zawierać ceramikę, elementy armatury, siatki montażowe z klejem i resztki tynku, a także kawałki płyt gipsowo-kartonowych. Dopuszczalny jest także styropian, wełna mineralna i szkło, ale w ilości nie większej niż 5% objętości kontenera.

Pojemniki na gruz nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych, opakowań po chemii gospodarczej, worków po materiałach budowlanych, szkła butelkowego i opakowaniowego, wiaderek po cemencie i farbach oraz wykładzin i dywanów. W gruzie zmieszanym nie mogą znaleźć się odpady komunalne i organiczne.

Gruz zanieczyszczony

Do kategorii gruzu zanieczyszczonego zaliczają się zmieszane odpady z budowy i remontu oraz demontażu, które oprócz elementów zaliczanych do gruzu zmieszanego mogą zawierać folię malarską i ogrodową, drewno, profile metalowe, deski, kartony, panele, tynki, futryny, złom i worki po materiałach budowlanych. Styropian, wełna mineralna i szkło także w tym przypadku nie mogą przekraczać 5% objętości kontenera na gruz. Nieodpuszczalne są materiały niebezpieczne, butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz szkło butelkowe i opakowaniowe. Również odpady komunalne i organiczne dyskwalifikują mieszankę z kategorii gruzu zanieczyszczonego.

Inne odpady budowlane

Kodem 17 oznaczone są także inne odpady budowlane. Mowa o drewnie, szkle, tworzywach sztucznych, resztkach papy, fragmentach kabli i elementach wyposażenia z metali oraz materiałach izolacyjnych i piankach montażowych, a także różnych odpadach, jakie powstają w trakcie budowy i remontu z wyłączeniem gruzu.