Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk

Warunkowe umorzenie postępowania 1

Za jazdę po pijanemu grożą dość poważne konsekwencje. W myśl art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat i obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych).

Wobec sprawcy czynu z art. 178a § 1 kk sąd może zastosować w szczególnie uzasadnionych przypadkach tzw. warunkowe umorzenie postępowania (https://autoadwokat.pl/czy-prowadzenie-po-alkoholu-jest-przestepstwem-kodeks-drogowy-2019/). Do warunkowego umorzenia postępowania karnego konieczne jest spełnienie przesłanek wymienione w art. 66 Kodeksu karnego:

  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
  • wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa,
  • sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania – jazda po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, wynoszący od roku do 3 lat. Początek tego okresu stanowi data uprawomocnienia się wyroku, w którym sąd warunkowo umorzył postępowanie. Jeżeli sprawca w okresie próby po raz kolejny prowadził pojazd po alkoholu (bądź popełnił podobne przestępstwo), to sąd obligatoryjnie podejmuje postępowanie karne (co wiąże się już z wyrokiem skazującym). Natomiast w przypadku, gdy sprawca popełnia kolejne przestępstwo (ale zupełnie inne niż jazda po alkoholu) albo w inny sposób rażąco narusza porządek prawny, to sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie. Sąd nie może podjąć jednak postępowania karnego po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia okresu próby.

Dowiedz kiedy możesz ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania: https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-jak-mozemy-ci-pomoc/

Sąd, umarzając warunkowo postępowanie karne, może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obowiązkowe. Sąd, umarzając warunkowo postępowanie karne, może również w okresie próby nałożyć na sprawcę dodatkowe obowiązki – np. obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, obowiązek podjęcia pracy zarobkowej lub nauki itp.

Niewątpliwą zaletą instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest fakt, że sprawca po zastosowaniu warunkowego umorzenia w dalszym ciągu nie będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana. Można stwierdzić, że warunkowe umorzenie postępowania karnego ma na celu „danie drugiej szansy” osobom, które po raz pierwszy weszły w konflikt z prawem.

Zobacz także: kierunekratunek.pl