Wyrok nakazowy za jazdę po alkoholu

jazda po alkoholu - wyrok nakazowy

Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Jeżeli kierowca ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierującego pojazdem przekroczy 0,5 promila, to znaczy, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. Od stężenia alkoholu we krwi kierowcy w momencie zatrzymania przez Policję zależy kwalifikacja prawna czynu oraz wymiar kary za jazdę po alkoholu (https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/).

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (czyli np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi natomiast wykroczenie, o którym mowa w art. 87 § 1 kw. Za ten czyn grozi grzywna w wysokości nie niższej niż 50 złotych albo kara aresztu. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od orzeczenia kary lub środka karnego.

Jazda po alkoholu – wyrok nakazowy wydany przez sąd

Zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i wykroczenie sąd może wydać tzw. wyrok nakazowy. Zgodnie z art. 500 § 3 kpk, sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Wyrok nakazowy może być wydany w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny (a zatem w sprawie o jazdę po alkoholu jak najbardziej może się zdarzyć, że sąd wyda tego typu orzeczenie). Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym uzna, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Zgodnie z art. 94 kpsw, w sprawach o wykroczenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Jeżeli toczy się przeciwko Tobie postępowanie w sprawie o jazdę po alkoholu i otrzymasz z Sądu wyrok nakazowy – nie wpadaj w panikę! Wyrok nakazowy uprawomocni się bowiem po upływie 7 dni od daty doręczenia tego wyroku oskarżonemu i jego obrońcy. Jeżeli jednak oskarżony lub jego obrońca wniesie sprzeciw od wyroku nakazowego w terminie 7 dni od daty doręczenia tego orzeczenia, wyrok traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. W razie przyjęcia sprzeciwu sąd wyznacza termin rozprawy.

W przypadku, gdy Sąd przyśle Ci wyrok nakazowy i nie masz jeszcze obrońcy, radzimy Ci jak najszybszy kontakt z adwokatem lub radcą prawnym. Obrońca sporządzi w Twoim imieniu sprzeciw od wyroku nakazowego i pomoże Ci na dalszych etapach postępowania. Pamiętaj, że na wniesienie sprzeciwu masz tylko 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego – w przeciwnym razie wyrok się uprawomocni (https://obronca24h.pl)!

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu – kiedy jest możliwe?

prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholuW myśl art. 178a § 1 kk (lextraffic.pl), kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka także (oprócz kary) zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sprawca czynu z art. 178a § 1 kk zobowiązany jest również do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości id 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W sprawie o jazdę po alkoholu bardzo korzystnym dla oskarżonego orzeczeniem jest warunkowe umorzenie postępowania. W myśl art. 66 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli zostaną spełnione poniższe przesłanki:

  • sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia
    wolności,
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. Jeżeli sprawca w okresie próby popełni to samo przestępstwo, za które został wcześniej skazany, to sąd podejmie warunkowo umorzone postępowanie. Sąd może (ale nie ma obowiązku) podjąć warunkowo umorzone postępowanie, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (szczególnie w sytuacji, gdy popełni inne przestępstwo niż to, którego dotyczy warunkowo umorzone postępowanie). Warunkowo umorzonego postępowania nie można jedna podjąć po 6 miesiącach od daty zakończenia okresu próby.

Dowiedz się więcej o warunkowym umorzeniu postępowania: https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/

Kary za jazdę po pijanemu 2019

Jak już zostało wcześniej wspomniane, za czyn z art. 178a § 1 kk sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Skazanie za jazdę po alkoholu zawsze wiąże się więc z utratą prawa jazdy na wiele lat. Z kolei przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd może (ale nie ma obowiązku) orzec zakaz prowadzenia pojazdów, lecz na okres nie dłuższy niż 2 lata.

W Krajowym Rejestrze Karnym pojawia się informacja o warunkowym umorzeniu postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest jednak równoznaczne z wyrokiem skazującym, a zatem oskarżony, wobec którego sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, w dalszym ciągu zachowa status osoby niekaranej. Dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania można w dalszym ciągu uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

A co w sytuacji, gdy sprawca namówiony przez prokuratora zbyt pochopnie zdecydował się na dobrowolne poddanie się karze? Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator może przesłać do Sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy zamiast aktu oskarżenia i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane mu przestępstwo, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Wniosek ten jest następnie rozpatrywany przez Sąd na posiedzeniu. Do czasu tego posiedzenia oskarżony ma prawo do wycofania zgody na skazanie bez przeprowadzania rozprawy.

Jeżeli oskarżony cofnie zgodę na skazanie w trybie art. 335 kpk, to sprawa będzie dalej rozpatrywana w trybie zwyczajnym. Oskarżony lub jego obrońca będzie mógł następnie złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (o ile oczywiście zachodzą przesłanki wymienione w art. 66 Kodeksu karnego).

Zobacz także: WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU