Wyrok nakazowy za jazdę po alkoholu

0
jazda po alkoholu - wyrok nakazowy

Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Jeżeli kierowca ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierującego pojazdem przekroczy 0,5 promila, to znaczy, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. Od stężenia alkoholu we krwi kierowcy w momencie zatrzymania przez Policję zależy kwalifikacja prawna czynu oraz wymiar kary za jazdę po alkoholu (https://obronca24h.pl/co-grozi-za-jazde-wplywem-alkoholu-2017/).

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (czyli np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi natomiast wykroczenie, o którym mowa w art. 87 § 1 kw. Za ten czyn grozi grzywna w wysokości nie niższej niż 50 złotych albo kara aresztu. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od orzeczenia kary lub środka karnego.

Jazda po alkoholu – wyrok nakazowy wydany przez sąd

Zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i wykroczenie sąd może wydać tzw. wyrok nakazowy. Zgodnie z art. 500 § 3 kpk, sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Wyrok nakazowy może być wydany w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny (a zatem w sprawie o jazdę po alkoholu jak najbardziej może się zdarzyć, że sąd wyda tego typu orzeczenie). Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym uzna, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Zgodnie z art. 94 kpsw, w sprawach o wykroczenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Jeżeli toczy się przeciwko Tobie postępowanie w sprawie o jazdę po alkoholu i otrzymasz z Sądu wyrok nakazowy – nie wpadaj w panikę! Wyrok nakazowy uprawomocni się bowiem po upływie 7 dni od daty doręczenia tego wyroku oskarżonemu i jego obrońcy. Jeżeli jednak oskarżony lub jego obrońca wniesie sprzeciw od wyroku nakazowego w terminie 7 dni od daty doręczenia tego orzeczenia, wyrok traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. W razie przyjęcia sprzeciwu sąd wyznacza termin rozprawy.

W przypadku, gdy Sąd przyśle Ci wyrok nakazowy i nie masz jeszcze obrońcy, radzimy Ci jak najszybszy kontakt z adwokatem lub radcą prawnym. Obrońca sporządzi w Twoim imieniu sprzeciw od wyroku nakazowego i pomoże Ci na dalszych etapach postępowania. Pamiętaj, że na wniesienie sprzeciwu masz tylko 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego – w przeciwnym razie wyrok się uprawomocni (https://obronca24h.pl)!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komenatrz
Imię